Top

전체행사 일정보기

07월 / 2019
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
     

- 2019 년 07 월  학술행사 일정 -
ㆍ07.02 (화) 제7회 영문편집위원회 심포지움
08월 / 2019
       
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

- 2019 년 08 월  학술행사 일정 -
ㆍ08.21 (수) ~ 08.23 (금) Nordic Stroke Congress 2019
09월 / 2019
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
         

- 2019 년 09 월  학술행사 일정 -
ㆍ09.21 (토) PSC/EMS 공동심포지움
ㆍ09.28 (토) 2019년도 9월 보수교육
대한뇌졸중학회
VeriSign