Top

전체행사 일정보기

09월 / 2017
         
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

- 2017 년 09 월  학술행사 일정 -
ㆍ09.16 (토) 대한뇌졸중학회 2017 추계학술대회
ㆍ09.16 (토) Autumn Scientific Conference of the Korean Stroke Society, 2...
10월 / 2017
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
       

- 2017 년 10 월  학술행사 일정 -
ㆍ10.19 (목) ~ 10.21 (토) 8차 한일 뇌졸중학회
ㆍ10.19 (목) ~ 10.21 (토) 8th Korean-Japan Joint Stroke Conference
ㆍ10.26 (목) ~ 10.29 (일) (APSC)Asia Pacific Stroke Conference 2017
ㆍ10.28 (토) 대한뇌졸중학회 10월 보수교육
11월 / 2017
     
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
   

- 2017 년 11 월  학술행사 일정 -

등록된 일정이 없습니다.
대한뇌졸중학회
VeriSign