Top

전체행사 일정보기

07월 / 2018
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
       

- 2018 년 07 월  학술행사 일정 -
ㆍ07.10 (화) 편집위원회 워크숍
08월 / 2018
     
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
 

- 2018 년 08 월  학술행사 일정 -

등록된 일정이 없습니다.
09월 / 2018
           
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
           

- 2018 년 09 월  학술행사 일정 -
ㆍ09.07 (금) ~ 09.09 (일) Asia-Pacific Stroke Conference
ㆍ09.13 (목) ~ 09.15 (토) ICSU2018 & 1st AKJSC
ㆍ09.13 (목) ~ 09.15 (토) ICSU 2018 & 1st AKJSC
대한뇌졸중학회
VeriSign